EFOP-5.2.2-17-2017-00131 - Bejegyzések

Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által
Megkezdődött a munka az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projektben. A kutatás témája: Kampusz szolgáltatások. Vizsgált országok: Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Románia. A projekt előkészítő szakaszában január hónapban a hallgatói szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatás megalapozására és a kapcsolatfelvétel megerősítésére indító egyeztetést szerveztünk. A kick-off meetingre 2018. január 26-án került sor Győrben a Széchenyi István Egyetemen. A projektindító lehetőséget biztosított az érintett szervezetek bemutatkozására és a szakmai, személyes kapcsolatfelvétel fóruma is volt egyben.

A konzorciumvezető: Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület
A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület 2000 ősze óta működik, szervezi, illetve közreműködik a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak kulturális, szakmai és sport programjainak rendezésében, valamint motiváló pályázatot ír ki számukra. A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület legfőbb feladata a civil ifjúságvédelem. Az ennek keretében végzett nevelési, oktatási és képességfejlesztési tevékenység az elmúlt években működésének meghatározó tevékenységévé vált.
Az Egyesület tagjainak többségét az Egyetem jelenlegi hallgatói, munkatársai képezik, így figyelemmel tudják kísérni, hogy milyen programokra és szolgáltatásokra van igénye az ifjúságnak.
Az Egyesület tevékenységei során fontos szerepet kap a tudásmegosztás, ennek érdekében folyamatosan kapcsolatban áll több közintézménnyel, civil és hallgatói szervezettel, továbbá a Hallgatói Önkormányzattal, a Széchenyi István Egyetemmel, amely szervezetek és intézmények támogatásával több olyan programot is megvalósít, illetve programba is bekapcsolódik, amely támogatja az általános és középiskolás diákok fejlődését, kompetenciafejlesztését is, a természettudományos élménypedagógia iránti érdeklődésük növelését. A tudásmegosztás azonban nemcsak ebben a formában jellemző a szervezet életére, hiszen az Egyesület tagjai nagy hangsúlyt fektetnek a másokkal való kommunikációra, saját tapasztalataik más civil szervezetekkel való megosztására, ezért gyakran vesznek részt ifjúsági szervezetek számára megrendezett rendezvényeken, eseményeken.

A konzorciumi partner: Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület
Az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület 2007-ben alakult 10 alapító taggal. A mérnökökből, közgazdászokból, agrár és marketing szakemberekből álló csapat tagjai több éves szakmai tapasztalattal és referenciákkal rendelkeznek a területfejlesztésben és az azt érintő gazdasági-társadalmi témákban, amely az Egyesületet az általa vállalt közhasznú tevékenységek megvalósítására mind megyei, mind térségi szinten egyaránt alkalmassá teszi.
Tagjai részt vesznek/vettek olyan átfogó, illetve ágazati és térségi fejlesztési stratégiák, egyéb dokumentumok, programok elkészítésében és megvalósításában, amelyek az összehangolt, tervszerű megyei szintű fejlesztések érdekében elengedhetetlenek. Az Egyesület célja a lakosság életkörülményeit, életminőségét befolyásoló társadalmi-gazdasági tényezők javítása, lehetőleg mind nagyobb közvetlen, illetve közvetett célcsoportot elérve. Tevékenységét fokozatosan kiterjeszti a határokon túlra is, építve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye geopolitikai helyzetére. Mivel az Egyesület nagyon fontosnak tartja az esélyegyenlőség segítésének elvét, a partnerséget, valamint a területfejlesztési döntéshozatalban való részvételt, ezért úgy döntött, hogy 2009-től aktív tagja kíván lenni a Nyíregyházi Civil Fórumnak, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Egyeztető Fórumnak. Ezek a tagságok mind hozzájárulnak az Egyesület tagjai által birtokolt szakmai tudás más szervezetek, intézmények számára történő megosztásához.

Külföldi együttműködő partnerek: Študentská rada vysokých škôl (Szlovákis) és Parlament Studentow RP (Lengyelország)
A program első két, bemutatásra kerülő külföldi együttműködő partnere a Študentská rada vysokých škôl, a szlovák hallgatói önkormányzat, valamint a Parlament Studentow RP a lengyel országos hallgatói képviselet. A partnerszervezetek kiválasztásának oka, hogy mind az ágazat felé, mind az intézmények felé erős beágyazottsággal rendelkeznek, így rajtuk keresztül könnyedén megvalósítható a bizalmas információkat, üzleti megállapodásokat is – kizárólag tudományos célból – vizsgáló adatgyűjtés. Ezenkívül elmondható, hogy mindkét szervezet élenjár a hallgatókat segítő jóléti szolgáltatások kialakításában. Mindkét szervezet elismeri, hogy az általuk kívánt állapotot még nem sikerült minden területen elérni, de a campus-szolgáltatásokat tekintve jelentős előre lépések történtek az elmúlt időszakban. A szervezeti tagság széleskörű, ezért – hasonlóan a magyar rendszerhez – az ottani képviseleteken keresztül is lesz lehetőség kisebb és nagyobb intézmények feltérképezésére is. Végül fontos megemlíteni, hogy érdekképviseleti szervezetként mindkét együttműködő elkötelezett a nemzetközi jó gyakorlatok megosztásában, a hazai és más országbeli intézmények működésének támogatásában.

Külföldi együttműködő partner: Asociatia Pro Magister Satu Mare (Románia)
A projekt harmadik, bemutatásra kerülő külföldi együttműködő partnere, az Asociatia Pro Magister Satu Mare a Szatmárnémetiben kihelyezett egyetemi tagozaton dolgozó tanárok és az itt tanuló egyetemi hallgatók társasága.
Célja anyagilag és szakmailag támogatni a Babes-Bolyai Tudományegyetemet, a benne dolgozó egyetemi tanárok munkáját és a hallgatók tevékenységét. A szervezet 2004-es megalapítása óta számos tevékenység (tudományos kör, utazás, gólyabál, pályázat, könyvkiadás, fogyó irodai termékek biztosítása, eszközök javítása stb.) anyagi hátterét biztosította. Az ehhez szükséges pénzügyi alapot az évi adók 2%-ából, támogatásokból és pályázatokból szerzi be.
A Babes-Bolyai Tudományegyetem szatmárnémeti kihelyezett tagozatának háttérintézményeként tevékenykedik, feladata a szakmai-tudományos konferenciák szervezése, fejlesztési, eszközbeszerzési, szakmai pályázatok készítése, az oktatók és a hallgatók tudományos tevékenységének támogatása, könyvkiadás, szakkiadványok, egyetemi jegyzetek támogatása, a diákság tevékenységének támogatása. Szakmai tapasztalatai, tagjainak ismeretei alkalmassá teszik a projektben vállalt feladatok ellátására.

Külföldi együttműködő partner: Közös ház” Rahói Járási Non-profit Civil Szervezet (Ukrajna)
A projekt negyedik, bemutatásra kerülő külföldi együttműködő partnere a „Közös ház” Rahói Járási Non-profit Civil Szervezet. Az Egyesület több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a határmenti együttműködések, a térségfejlesztés területén, így széleskörű kapcsolatai, valamint szakmai ismeretei alkalmassá teszik a kárpátaljai releváns szereplők közti koordinációra, a projektben vállalt feladatok ellátására. Az Egyesület küldetése a Kárpátok-Felső-Tisza régió, azaz Rahói Járáshoz tartozó területei, gazdasági, társadalmi, turisztikai fejlesztése, felzárkóztatásának elősegítése, a határon átnyúló együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy közös fejlesztési stratégiával határon átnyúló gazdasági és társadalmi központok jöjjenek létre és a helyi lakosság életszínvonalának felzárkóztatása.

Kutatási eredmény: Előzetesen feltárt információk
A Magyarországon mai napon is hatályos felsőoktatási törvény a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.). Külön rendelkezés van azonban érvényben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről, ez pedig a 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet. Míg a felsőoktatási törvény meghatározza és részleteiben szabályozza az intézmények jogi formáit, működését, fenntartását, a címben szereplő kormányrendelet a hallgatók számára elérhető juttatásokról, valamint az általuk fizetendő térítési díjakról rendelkezik.
Ebben a kormányrendeletben iránymutatást találunk arra vonatkozóan is, hogy milyen lakhatási és étkezési lehetőségeket, támogatásokat kötelesek biztosítani a felsőoktatási intézmények.

Első műhelymunka, Siófok (2018. április 12.)
Lezajlott az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projekt első műhelymunkája, melyen Nagy Dávid (kutató) a vonatkozó kutatási eredményeit ismertette vitaindítóként. A műhelymunka résztvevői egyetértettek a megállapításokkal: egyrészt a hallgatói és szociális szolgáltatások jelentősek a felsőoktatás hozzáférhetősége szempontjából, másrészt az eltérő nemzeti gyakorlatokból adódóan kiemelt fontosságú, hogy e szolgáltatásokat egységes bechmarking és szempontrendszer szerint lehessen értékelni, mivel az Európai Felsőoktatási Térség (European Higher Education Area, EHEA) átjárhatósága szempontjából e tényezők figyelembe vétele egyre inkább elengedhetetlen.

Első műhelymunka, Siófok (2018. április 13.)
Lezajlott az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projekt második műhelymunkája. A résztvevők az Európai Felsőoktatási Térség szolgáltatásainak standardizálásán elmélkedtek. A nem egészen kiforrott javaslat főként egy értékelési rendszer kidolgozására irányult, ahol ugyan a kategóriák adottak (Kollégium – lakhatás, Menza – étkeztetés, Sportlétesítmények – egészségmegőrzés), de ezen belül a szolgáltatások nem meghatározottak. A jövőben az érdeklődők úgy kapnának visszajelzést az adott államra jellemző szolgáltatási környezetről, hogy helyi és vendéghallgatók, valamint szakmai zsűri értékelése alapján, elektronikus kiadványokat tenne közzé egy erre kijelölt szervezet.

Első tanulmányi út, Debrecen (2018. május 10.)
Lezajlott az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projekt első tanulmányi kirándulása. A résztvevők a Debrecenbe, a Debreceni Egyetem kampuszára látogattak. A résztvevőkkel együtt megvizsgáltuk az Egyetem tér 1. alatt található – legfontosabbnak ítélt – campus szolgáltatási modelljét, ideértve a lakhatás, étkezés, kultúra vonatkozásait, továbbá az üzleti modelleket, melyek keretében ezeket a hallgatók számára biztosítják. A szolgáltatások színvonaláról helyi hallgatókkal, valamint a hallgatói képviselet tisztségviselőivel is egyeztettünk, spontán fókuszcsoportos lekérdezés, illetve szervezett interjúk formájában.

Kutatási eredmény: Jó gyakorlatok azonosítása - Deutsches Studentenwerk
A projekt keretében kidolgozandó tanulmány több nemzetközi jó gyakorlatot is be fog mutatni. Ezek közé tartozik a következő példa. A Deutsches Studentenwerk 58 német Studentenwerk (hallgatói szolgáltatói szervezet) önkéntes egyesülése nyomán létrejött, országos szintű szerveződés, melynek célja a németországi felsőoktatásban részt vevő hallgatók gazdasági, szociális, egészségügyi és kulturális ellátásának támogatása. A Studentenwerk-ek sajátossága, hogy gyakorlatilag közfeladatokat látnak el. Kiemelt feladatuk, hogy kulcsszerepet játsszanak az esélykiegyenlítésben, valamint elősegítsék a tanulmányi feltételek javulását és hozzájáruljanak egy élhető egyetemi környezet kialakításához azáltal, hogy együttműködnek felsőoktatási intézményekkel illetve egyetemvárosokkal.

Műhelymunka: Nyíregyháza (2018. szeptember 11.)
Lezajlott az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projekt 2018. szeptember 11-i műhelymunkája Nyíregyházán. A résztvevők megerősítették, hogy az Unió szabályozásaiban a lakhatás témaköre a tagállamok szabályozásának szintjéhez tartozik, az Európai Unió mostanig szakpolitikai ajánlásokat sem fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, annak ellenére, hogy szakmai és képviseleti ernyőszervezetek ezt régóta szorgalmazzák. Megerősítést nyert továbbá, hogy az étkezés kérdése ennél is kevésbé szabályozott, hiszen erre vonatkozóan se központi szabályozás, se általánosan elismert jó gyakorlat nem határozható meg.

Kutatási eredmény: Deutsches Studentenwerk
A Deutsches Studentenwerk 58 német Studentenwerk (hallgatói szolgáltatói szervezet) önkéntes egyesülése nyomán létrejött, országos szintű szerveződés, melynek célja a németországi felsőoktatásban részt vevő hallgatók gazdasági, szociális, egészségügyi és kulturális ellátásának támogatása. A Studentenwerk-ek sajátossága, hogy gyakorlatilag közfeladatokat látnak el. Kiemelt feladatuk, hogy kulcsszerepet játsszanak az esélykiegyenlítésben, valamint elősegítsék a tanulmányi feltételek javulását és hozzájáruljanak egy élhető egyetemi környezet kialakításához azáltal, hogy együttműködnek felsőoktatási intézményekkel illetve egyetemvárosokkal

Kutatási eremény: CROUS
A CROUS rövidítés a Centre régional des œuvres universitaires et scolaires kifejezésből ered, melynek jelentése az egyetemi és iskolai jólétért felelős regionális központ. Ez a francia közfeladatokat ellátó szervezet a Nemzeti Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium fennhatósága alá tartozik. Legfőbb célkitűzése a hallgatói életszínvonal javítása szociális juttatások és ösztöndíjak, lakhatási támogatás, egyetemi étkeztetés, nemzetközi kapcsolatok ápolása, valamint kulturális és sportprogramok biztosítása révén. A szervezet először 1955-ben alakult meg, a német Deutsches Studentenwerk-hez hasonlóan több hallgatói szervezet egybeolvadásával.

Műhelymunka: Velence (2018. október 17.)
Lezajlott az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projekt, 2018. október 17-i műhelymunkája Velencén. A résztvevők véleménye szerint Magyarországon nem dedikáltan jutnak lakhatási támogatáshoz a hallgatók, még akkor sem, ha az összes támogatás egy részének forrása hasonló címen szerepel(t). Az ingatlanok árának 2012-től datálható, de 2015-ben robbanásszerű növekedésére kevés hatással van a hallgatói kereslet, de tény, hogy ciklikusan (leginkább az aktuális szemeszterhez igazodva) az albérletárak hullámzása figyelhető meg.

Kutatási eredmény: Berlini Nyilatkozat
Az European Council for Student Affairs 2011-es Berlini Nyilatkozata szerint a felsőoktatás szociális dimenziója kiemelten fontos terület, az itt biztosított, hallgatók számára nyújtott támogatások nélkül nem valósulhat meg az oktatás és a kutatómunka kiválósága. A szociális dimenziót nem csak a hallgatói ügyek és szolgáltatások, hanem a felsőoktatási intézmények, különböző szintű kormányzati szereplők, hallgatói szervezetek és más fontos tényezők együttesen alakítják. Ezeket azonban, amint a Nyilatkozatban hangsúlyozzák, országonként különböző módon szervezik meg. Ez hatással van az azonos szempontok szerinti értékelés, a bevált gyakorlatok átvétele és a tanulmányi, oktatói, munkatársi csereprogramok eredményessége területére egyaránt.

Műhelymunka: Velence (2018. október 18. 10.00)
Lezajlott az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projekt, 2018. október 18-i 10:00 órai műhelymunkája Velencén. A workshop alkalmával a résztvevők a kutatás folytatásának egyes fókuszait tárgyalták a lekérdezés vonatkozásában, melyet a projekt kutatója, Nagy Dávid állított össze.

Műhelymunka: Velence (2018. október 18. 14.00)
Lezajlott az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projekt, 2018. október 18. 14:00 órai műhelymunkája. A műhelymunka során a résztvevők áttekintették és megvitatták a kutatás tervezett folytatásának egyes elemeit. Az eszmecsere rámutatott, hogy magyar vonatkozásban mélyebben át kell tekinteni a folyamatosan változó felsőoktatási környezet (rendszer) velejáróit, így az elmúlt 10 év változásait is a szolgáltatásokra gyakorolt hatás szemszögéből vizsgálva. A résztvevők javaslata alapján Nagy Dávid kutató kapta a feladatot az új, kutatásba bevont területek feltérképezésére és a kutatási területek kidolgozására.

Kutatási eredmény: Lakhatás
Ahol a hallgatók többsége a szülői házban lakik, ott a diákszállások jelentősége kisebb (ami jellemző például Bosznia-Hercegovina, Örményország, Málta vagy Olaszország példája esetében), legfeljebb a hallgatók 5%-a vesz igénybe kollégiumi szálláslehetőséget. Oroszország sajátos kivétel, hiszen itt a hallgatók több mint negyede kollégiumban, felük ugyanakkor még a szüleivel él.

Kutatási eredmény: Kollégiumok
Az Eurostudent felmérés ötödik hullámának vizsgálatában részt vevő különböző országok között nagy a szóródás abban, hogy a hallgatók hány százaléka él kollégiumban. Nagyarányú, 30% vagy ezt meghaladó az összes hallgató közül a kollégiumi lakhatás Ukrajna, Szlovákia, Finnország és Oroszország esetében. Közepesen jellemző (20-30% arányú) Hollandia, Litvánia, Svédország, Szlovénia, Románia, Litvánia, Magyarország és Csehország hallgatói között. Bosznia, Örményország, Málta és Itália esetében ez alig fordul elő, a hallgatók 5%-a vagy ennél is kevesebb lakik kollégiumban.

Tanulmányi út: Győr (2018. október 30.)
Lezajlott az EFOP-5.2.2-17-2017-00131 azonosítószámú, „Ifjúsági, transznacionális együttműködések keretében megvalósuló hallgatói szolgáltatások fejlesztése a Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület és az Északkelet-Magyarországi Fejlesztési Egyesület által” című projekt keretében, 2018. október 30-i Tanulmányút. A Győrbe látogató delegáció megvizsgálta a 9025 Győr, Egyetem tér 1., a 9025 Győr, Kálóczy tér 6. és a 9027 Győr, Győr, Budai út 4. alatt található (campus) szolgáltatások modelljét. Vizsgálták a lakhatás (Hegedű Gyula Kollégium), étkezés (Széchenyi Étterem), kultúra vonatkozásait, továbbá a modelleket, melyek keretében ezeket a hallgatók számára biztosítja az Egyetem.

Copyright © 2012 GYEKE. Minden jog fenntartva!